Privacyverklaring AVG

 

2MOVE     Privacyverklaring AVG   25 mei 2018    

 

 

Inleiding

 

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. 2MOVE gaat zorgvuldig met uw gegevens om en heeft hiervoor een beleid vastgesteld. Met deze privacyverklaring wil 2MOVE u informeren over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten u heeft ten aanzien van uw  gegevens. Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u gebruik maken van een van de rechten (zie verderop) dan kunt u een mail sturen naar: ledenadministratie@2movemaartensdijk.nl

 

Gebruik persoonsgegevens door 2MOVE

 

2MOVE heeft persoonsgegevens nodig voor het regelen van het lidmaatschap van haar leden. Dit betreft: het inschrijven van leden, de ledenadministratie, facturering van contributie en verenigingsboekhouding en het versturen van nieuwsberichten. In een zogenaamd ‘verwerkingsregister’ is in detail vermeld welke gegevens worden gebruikt, waarom, wie deze beheert en mag inzien, hoe lang ze worden bewaard en op welke wijze de gegevens worden beveiligd.

De persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn de gegevens die u zelf opgeeft bij het invullen van het inschrijvingsformulier op de website (naam, bereikbaarheidsgegevens, datum ingang lidmaatschap etc) en de gegevens die nodig zijn voor facturering zoals hoogte van de contributie, wanneer er is betaald en (eventueel) het nummer van de U-pas. Voor het verzenden van nieuwsberichten wordt het e-mailadres bijgehouden.

Tijdens de lessen wordt door de docenten een presentielijst bijgehouden. Behalve presentie worden geen andere gegevens genoteerd.

Persoonsgegevens worden alleen door 2MOVE gebruikt en worden niet aan derden (zoals sponsors) verstrekt.  

Beeldmateriaal waarbij leden herkenbaar in beeld zijn, wordt alleen gepubliceerd op de website en facebook als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de wettelijke termijn dit voorschrijft. Na uitschrijving als lid nog maximaal twee jaar. Gegevens die nodig zijn voor fiscale verantwoording worden 7 jaar bewaard.   


 

Uw rechten 

 

Recht op inzage --- Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen. We moeten natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuurt u daarom met uw verzoek ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee? Wij verzoeken u vriendelijk om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie) --- Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? Dan kunt u een verzoek tot rectificatie indienen via.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid) --- U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen en wat dit betekent voor de voortzetting van uw lidmaatschap.

Verzet aantekenen tegen verwerking van uw gegevens --- In verschillende situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld op grond van uw persoonlijke omstandigheden.  Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking) --- Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten?  Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit) --- Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden. 

U kunt al dit hier bovengenoemde doorgeven via ledenadministratie@2movemaartensdijk.nl  en uw keuze aangeven.

 

Indienen klacht --- U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgeevens. Onze voorkeur gaat er naar uit, eerst in overleg te treden met de voorzitter van 2MOVE om te onderzoeken of een oplossing mogelijk is. voorzitter@2movemaartensdijk.nl